Διαμεσολάβηση

Εξωδικαστική, ταχύτατη, ευέλικτη, οικονομική επίλυση διαφορών


«Η πραγματικότητα δεν υποτάσσεται στους νόμους, οι νόμοι προσαρμόζονται στην πραγματικότητα.»
Θεόφραστος

Στην ελληνική έννομη πραγματικότητα έχει προστεθεί μια νέα εναλλακτική οδός απονομής δικαιοσύνης, η Διαμεσολάβηση. Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης ισχύει αρκετά χρόνια στη χώρα μας ενώ σε χώρες του εξωτερικού αποτελεί αναπόσπαστη πραγματικότητα της έννομης τάξης τους. Στην Ελλάδα ο νέος νόμος 4640/2019 ρυθμίζει το θεσμό με πρωτοποριακό τρόπο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις ενώ δημιουργεί δυνατότητες εφαρμογής της Διαμεσολάβησης σε μεγάλο εύρος υποθέσεων και διαφορών.
Ως Διαμεσολάβηση ορίζεται μια σύμφωνη με το νόμους, άτυπη, εθελοντική και εμπιστευτική διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν τα μέρη που έχουν μια διαφορά, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους και ένα τρίτο, ουδέτερο άτομο, ο Διαμεσολαβητής. Σκοπός της διαδικασίας είναι η επίλυση της διαφοράς των εμπλεκόμενων μερών και η επίτευξη συμφωνίας, η οποία να ικανοποιεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών.

Τα οφέλη της Διαμεσολάβησης

Η Διαμεσολάβηση προσφέρει πολλά οφέλη σε όσους την επιλέγουν:

 • είναι ταχύτερη διαδικασία σε σύγκριση με μια αντίστοιχη δικαστική ή διαιτητική  
 • έχει χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με μια δικαστική ή διαιτητική διαδικασία
 • διεξάγεται σε θετικό, φιλικό κλίμα, το οποίο επιτρέπει την καλλιέργεια καλών σχέσεων μεταξύ των μερών και τη διατήρησή τους ακόμη και μετά τη λήξη της διαδικασίας
 • η τελική απόφαση είναι αποτέλεσμα των εμπλεκόμενων μερών και όχι ενός Δικαστηρίου, το οποίο την επιβάλει.
 • η τελική συμφωνία ικανοποιεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών και όχι μόνο τη μια, όπως συμβαίνει με μια δικαστική απόφαση  
 • δεν είναι δεσμευτική διαδικασία, με την έννοια ότι μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση που ένα από τα μέρη ή και τα δυο το επιθυμούν
 • ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το Διαμεσολαβητή ενώ δεν μπορεί να επιλέξει τον Δικαστή σε περίπτωση που ακολουθήσει τη δικαστική οδό
 • προσφέρεται η δυνατότητα στα μέρη να συμμετέχουν στο διάλογο (στο δικαστήριο εκπροσωπούνται από το δικηγόρο τους) και να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης
 • οι εμπλεκόμενοι βρίσκουν οι ίδιοι τη λύση αποφεύγοντας να τους επιβληθεί από έναν δικαστή ή διαιτητή
 • δίνεται η ευκαιρία να προταθούν πρωτότυπες λύσεις κάτι που δεν είναι εφικτό με τη δικαστική διαδικασία
 • αποφεύγεται η ένταση και η πίεση του Δικαστηρίου

Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή 

Ο Διαμεσολαβητής :

 • είναι ένα άτομο με πιστοποιημένες επαγγελματικές ικανότητες και γνώσεις, το οποίο ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών
 • έχει ως βασικό σκοπό την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών  
 • θέτει τους όρους και τους κανόνες της διαδικασίας  
 • δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας  
 • διευκολύνει τη δημιουργία ενός γόνιμου και παραγωγικού διαλόγου  
 • δεν είναι δικαστής και δεν εκφέρει καμία απόφαση  
 • οφείλει να παραμείνει αμερόληπτος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δίνοντας ίσες ευκαιρίες έκφρασης και στα δυο μέρη  
 • δεν μεταφέρει τις πληροφορίες από τη μια πλευρά στην άλλη παρά μόνο με τη ρητή συναίνεση της κάθε μιας  
 • αξιοποιεί ως εργαλείο τις ερωτήσεις με στόχο να εκμαιεύσει μια τεκμηριωμένη απάντηση  
 • εκθέτει συνοπτικά τα κύρια σημεία της επικοινωνίας  

Ο ρόλος του πληρεξουσίου Δικηγόρου 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος:

 • υποχρεούται, με βάση την ελληνική νομοθεσία, να είναι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  
 • διευκολύνει τη διαδικασία έχοντας κατανοήσει πλήρως τον τρόπο και τους κανόνες διεξαγωγής της  
 • εκφέρει πρακτικές και νομικές συμβουλές στον πελάτη του  

Σύνηθες Μοντέλο Διαμεσολάβησης

Παρά το γεγονός ότι η Διαμεσολάβηση είναι μια άτυπη διαδικασία, με την έννοια ότι ο τρόπος διεξαγωγής της διαφέρει κατά περίπτωση, ένα σύνηθες μοντέλο είναι το ακόλουθο και εξελίσσεται σε τρία επίπεδα:

Στο πρώτο επίπεδο λαμβάνει χώρα μία πρώτη-υποχρεωτική ή και προαιρετική- κοινή συνάντηση των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία συνοδεύονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με τον Διαμεσολαβητή. Ο στόχος της συγκεκριμένης κοινής συνεδρίας είναι να υπογραμμιστεί τόσο το απόρρητο όσο και η εμπιστευτικότητα, που απορρέει από αυτό, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, να περιγραφούν οι όροι και οι γενικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία και να δοθούν εξηγήσεις σχετικά με το ρόλο του Διαμεσολαβητή.

Στο δεύτερο επίπεδο διεξάγονται επόμενες κοινές συναντήσεις ή και ιδιωτικές συνεδρίες μεταξύ του Διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους χωριστά. Οι ιδιωτικές συνεδρίες έχουν ως στόχο να επιτρέψουν σε κάθε μέρος να εκφράσει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη διαφορά και να μοιραστεί μέσα σε ασφαλές περιβάλλον, τους προβληματισμούς και τα συναισθήματά του. Επιπλέον, με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή, τα μέρη αντιλαμβάνονται και διατυπώνουν τα δυνατά και τα αδύνατά τους σημεία, σε σχέση με τη διαφορά, ενώ παράλληλα αναζητούν λύσεις που να εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους.

Στο τρίτο επίπεδο ολοκληρώνεται συνήθως ακόμη μια κοινή συνάντηση των εμπλεκόμενων μερών, η οποία καταλήγει στην υπογραφή της συμφωνίας. Σε αυτό το στάδιο αναφέρονται αναλυτικά, προκειμένου να επιβεβαιωθούν από τα δύο μέρη, τα σημεία στα οποία συμφωνούν και οι δύο πλευρές. Στη συνέχεια οι δικηγόροι καλούνται να καταγράψουν τους όρους της συμφωνίας. 

Η διαδικασία σύμφωνα με το νέο νόμο 4640/2019

Πλέον σε συγκεκριμένες υποθέσεις ο νέος νόμος ορίζει την υποχρεωτικότητα προσφυγής σε Διαμεσολάβηση πριν τα μέρη καταφύγουν στη δικαιοσύνη. Μία Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία θα διεξαχθεί μεταξύ των μερών, των Δικηγόρων τους και του Διαμεσολαβητή που έχουν επιλέξει, όπου και αποφασίζεται αν τα μέρη θα προσφύγουν τελικά στα δικαστήρια ή θα συνεχίσουν με Διαμεσολάβηση. Αν αποφασίσουν να λύσουν τη διαφορά τους με Διαμεσολάβηση, ορίζεται νέα συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που η έκβαση της Διαμεσολάβησης είναι επιτυχής, το πρακτικό επιτυχίας μπορεί να κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς και θα αποτελέσει εκτελεστό τίτλο.

Σε ποιους τομείς εφαρμόζεται η Διαμεσολάβηση;

Δήμος ή Κοινότητα

Η συμβίωση πολλών διαφορετικών ατόμων και ομάδων, μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από ένα Δήμο, είναι αναντίρρητα πηγή συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων. Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης εξασφαλίζει τη διατήρηση αρμονικών σχέσεων και την επίλυση :

 • διαφορών μεταξύ δημοτών και δημοτικής αρχής
 • προβλημάτων των δημοτών  
 • συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον του Δήμου  

Οικογένεια

Μέσω του θεσμού της Διαμεσολάβησης επιλύονται προσωπικά και οικονομικά θέματα που αφορούν:

 • μέλη μιας οικογένειας ή συγγενείς  
 • ζευγάρια που συμβιώνουν με ή χωρίς σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης  
 • γονείς χωρίς γάμο αλλά ούτε και σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης  
 • παντρεμένα ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά 

Εργασία

Η Διαμεσολάβηση, ως ταχύτερη διαδικασία, ενδείκνυται στο χώρο εργασίας για την επίλυση αντιπαραθέσεων, οι οποίες αφορούν τους εργοδότες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους, τους συνέταιρους, τους συνεργάτες, τα σωματεία, τους προμηθευτές και τους πελάτες μιας επιχείρησης:

 • διαφορές μεταξύ εταιριών  
 • προσωπικές διαφορές  
 • διοικητικές διαφορές  
 • οικονομικές διαφορές  
 • εμπορικές διαφορές  

Σχολική Διαμεσολάβηση 

Στη Σχολική Διαμεσολάβηση είναι οι μαθητές που «διαμεσολαβούν», αφού έχουν προηγουμένως εκπαιδευτεί από καθηγητές που κατέχουν τη γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου, για την επίλυση αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων. Η Σχολική Διαμεσολάβηση έχει αποδειχτεί πολύτιμη για τη διαχείριση της σχολικής βίας.

Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση (Online)

Στην ηλεκτρονική διαμεσολάβηση αξιοποιείται οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας (τηλέφωνο, διαδίκτυο κ.α.) για την επίλυση διαφορών ενώ παράλληλα, με την εκμηδένιση της απόστασης, εξοικονομείται χρόνος και χρήματα.

Αναμφίβολα, δεν λύνονται όλες οι διαφορές με τη Διαμεσολάβηση ενώ παράλληλα με τη συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να διεξάγονται και δικαστικές ενέργειες. Επίσης, η διαδικασία δεν καταλήγει πάντα σε συμφωνία μεταξύ των μερών αλλά είναι πολύ πιθανόν να καλλιεργήσει το σπόρο της επικοινωνίας για μια μελλοντική διαπραγμάτευση ή συνεργασία. 

Mindeffect logo

Υπηρεσίες Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης με Ευελιξία, Έμπνευση και Δημιουργικότητα

Διαμεσολάβηση \ NLP / Coaching . Εξέλιξη 

Επικοινωνία

mindeffect.gr@gmail.com

+30 6944550905

© Design Copyright 2022 Websitegreece.com - All Rights Reserved